Co to jest alienacja rodzicielska? Czy alienacja rodzicielska to przestępstwo?

Alienacja rodzicielska to zjawisko, które wzbudza wiele emocji oraz dyskusji wśród specjalistów z różnych dziedzin, takich jak psychologia, prawo czy medycyna. Dotyka ono głęboko struktury rodzinnej, wpływając nie tylko na relacje między rodzicami a dziećmi, ale także na ogólne funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Pomimo swojej złożoności, odpowiedź na pytanie, czy alienacja rodzicielska jest przestępstwem, wymaga dogłębnego zrozumienia zarówno psychologicznych, jak i prawnych aspektów tego zjawiska.

Co to jest alienacja rodzicielska?

Według definicji, alienacja rodzicielska to proces, w którym jedno z rodziców (lub inny opiekun) manipuluje dzieckiem w taki sposób, że dziecko zaczyna odczuwać nieuzasadnioną niechęć lub nienawiść wobec drugiego rodzica. Celem takich działań może być osłabienie lub całkowite zerwanie więzi emocjonalnej dziecka z drugim rodzicem. Proces ten może mieć miejsce w różnych kontekstach, często pojawia się w trakcie konfliktowych rozwodów lub separacji, gdzie emocje i napięcia między rodzicami osiągają szczyt. Alienacja ta nie tylko wpływa negatywnie na relacje między dzieckiem a alienowanym rodzicem, ale może również mieć długofalowe konsekwencje dla psychicznego i emocjonalnego rozwoju dziecka.

Jak rozpoznać alienację rodzicielską? Sygnały

Rozpoznanie alienacji rodzicielska może być trudne, ponieważ wiele z jej sygnałów może być subtelne lub mylnie przypisywane innym przyczynom. Niemniej jednak, istnieją pewne charakterystyczne oznaki, które mogą wskazywać na obecność tego zjawiska:

 1. Zmiana w zachowaniu dziecka: Dziecko może nagle zacząć wykazywać niechęć lub wrogość wobec jednego z rodziców bez wyraźnej przyczyny. Może również odmawiać lub unikać kontaktu z tym rodzicem.
 2. Papugowanie opinii i słów drugiego rodzica: Dziecko może powtarzać negatywne opinie o alienowanym rodzicu, które wydają się nie być jego własnymi, lecz przejętymi od drugiego rodzica.
 3. Brak wyrzutów sumienia za złe traktowanie alienowanego rodzica: Dziecko nie wykazuje żadnych oznak żalu czy poczucia winy za sposób, w jaki traktuje drugiego rodzica, co może być nietypowe dla naturalnych relacji rodzic-dziecko.
 4. Idealizacja jednego rodzica przy jednoczesnej demonizacji drugiego: Dziecko może przedstawiać jednego rodzica w wyłącznie pozytywnym świetle, podczas gdy drugi jest przez nie przedstawiany wyłącznie negatywnie, bez uwzględnienia żadnych pozytywnych aspektów.
 5. Odrzucenie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi alienowanego rodzica: Dziecko może nie chcieć spędzać czasu z członkami rodziny lub przyjaciółmi drugiego rodzica, co wcześniej stanowiło część jego życia.
 6. Bezpodstawne obwinianie: Dziecko może obwiniać alienowanego rodzica o różne problemy, w tym te związane z rozwodem lub separacją, nawet jeśli nie ma on do tego bezpośredniego związku.

Rozpoznanie tych sygnałów może wymagać uwagi i wrażliwości, a także profesjonalnej oceny, aby zrozumieć kontekst i złożoność sytuacji rodziny. W przypadku podejrzenia alienacji rodzicielskiej, pomoc specjalisty, takiego jak psycholog dziecięcy lub mediator rodzinny, może być niezbędna do oceny sytuacji i zaproponowania odpowiednich kroków naprawczych.

Czy alienacja rodzicielska to przestępstwo?

W Polsce alienacja rodzicielska nie jest oficjalnie uznana za odrębne przestępstwo. Istnieje jednak kilka sposobów na walkę z tym zjawiskiem na gruncie prawnym:

1. Postępowanie w sądzie opiekuńczym:

 • Art. 598 (15) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:
  • Sąd opiekuńczy może zagrozić rodzicowi, który utrudnia lub uniemożliwia kontakty z dzieckiem, nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
 • Art. 598 (17) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:
  • Sąd opiekuńczy może przyznać rodzicowi, z którym dziecko nie miało kontaktu z powodu działań drugiego rodzica, zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem się do tego kontaktu.
 • Art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
  • Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone (np. wskutek alienacji), sąd opiekuńczy może wydać odpowiednie zarządzenia, np. ograniczyć władzę rodzicielską alienatora.

2. Postępowanie karne:

 • Art. 207 § 1 Kodeksu karnego:
  • W skrajnych przypadkach, gdy zachowanie rodzica alienatora wypełnia znamiona znęcania się psychicznego nad dzieckiem, można rozważyć zawiadomienie prokuratury.

3. Powództwo cywilne:

 • Art. 24 Kodeksu cywilnego:
  • Rodzic, którego kontakty z dzieckiem są utrudniane lub uniemożliwiane, może dochodzić zadośćuczynienia od drugiego rodzica na drodze postępowania cywilnego.

Należy jednak pamiętać, że udowodnienie alienacji rodzicielskiej przed sądem może być bardzo trudne. Postępowania sądowe są często długotrwałe i stresujące dla wszystkich stron, w tym dla dziecka. Sama zaś skuteczność walki z alienacją rodzicielską zależy od wielu czynników, m.in. od zaangażowania sądu i biegłych, a także od determinacji i cierpliwości rodziców.